Komunita

Blue Boson - otevřený zdroj technologie,

ekonomické a environmentální aplikace
a řešení.

Tím, že se stanete ambasadorem společnosti Blue Boson,

pomáháte ekonomickým
a environmentálním řešením

a investujete nejen na základě rizika a odměny,

ale uložením vašich zdrojů na iniciativu

s pozitivním sociálním a environmentálním dopadem

pro nejvyšší dobro lidstva a naší planety.

Robert Zagozdzon

Výkonný ředitel

Podnikatel, lídr a mentor.
V letech 1995-2018 Robert vybudoval
skupinu společností, které využili
advantage
příležitosti vytvořené zeměmi v Evropě,
zvyšující se otevírání hranic a postupná

liberalizace právních předpisů,
a to i v energetickém sektoru.Mezitím se rozhodl investovat svoje úsilí
do vývoje technologií,
které poskytují řešení
současných problémů,
které jsou rozhodující pro naši budoucnost.

Robert si uvědomil, že ignorování těchto problémů
není pouze hrozbou pro naši budoucnost

ale i mimořádně nákladné.
Důležitou součástí jeho podnikatelského přístupu

je snížení škodlivých emisí
vypouštěných do vzduchu a vody,
nižší spotřeba paliva,

– méně skleníkových plynů
a méně chemických látek.Robert je též výzkumníkem
v oblasti vnitřních vědomostí, vědcem,

která se zaměřuje na svoji vlastní vnitřní bytost.

Používá experimentální metody
na zkoumání různých oblastí
lidského života a hledání pravdy.

Zkoumá podnikání,
lidské slabosti a vášně,
osobní život, emoce,
pocity
a klima ve kterém vznikají.
Pravda je pro něj jediná věc,

která přináší naplnění a úspěch
ve všech oblastech života.

Miroslav Danek

Hlavní provozní ředitel

Miroslav je strojním inženýrem MSC
se specializací na tepelné
a jaderné stroje a zařízení.

Má 30+ let zkušeností
v technologickém sektoru včetně
pozici projektového manažera
ve Slovenské agentuře
pro mezinárodní rozvojovou spolupráci -
SAMRS (SLOVAK AID).Miroslav rozšířil svoje aktivity o aplikovaný výzkum
zařízení na úpravu vody

a energetickou účinnost v různých
průmyslových odvětvích.

Podílel se na několika významných projektech
ve výstavbě čističky odpadních vod

a první fázi kanalizační sítě
pro město Kovačica a zlepšení
zásobování pitnou vodou v okrese Negotin

- výměna části azbestocementového potrubí,
výstavba nové studny,
úprava pitné vody.

Radosław Wisniewski

Technický ředitel

Radoslav absolvoval studium
na Technické univerzitě ve Wroclawi,

Chemická fakulta,
odbor chemického inženýrství v červnu 2009
(doktorandské studium),

odbor chemického a procesního inženýrství
o v červnu 2005
(magisterské studium)

a na Univerzitě v Akronu, USA,
Fakulta chemického
a bimolekulárního inženýrství.Popis:
výzkum prostřednictvím
Fulbrightova grantu 2008/2009,

výpočty termodynamických vlastností
pomocí nových typů stavových rovnic

založených na teorii
renormalizačních skupin, kritické javy.Pracovní zkušenosti:

V letech 2007-2009 ve společnosti
General Electric, GE Oil&Gas,

projektant v oblastech výpočtů
výkonu plynových turbín,

návrhu kompresorů,
tvorby konstrukčních nástrojů,

přípravy energetických bilancí
pro průmyslové procesy,

optimalizace plynových turbín,

výpočtů výkonu kompresorů,
návrhu řídicího systému plynových turbín,

mechanického návrhu plynových turbín,

výpočtů přenosu tepla, výpočtů
termodynamických vlastností
palivových plynů,

koncepčního návrhu jednoho
a kombinovaného cyklu.Od roku 2009 pracoval
ve společnosti EthosEnergy,

energetický sektor, projektant

► Manažer tepelného a vzdušného navrhování

► Ředitel projektování
v oblastech koncepčního

a pokročilého aerodynamického
navrhování parních turbín,

termodynamického navrhování parních turbín,
mechanického navrhování parních turbín,

optimalizace parních turbín,
výpočtů výkonu parních turbín,

výpočtů tepelné bilance,
optimalizace procesů,

návrhu pomocných komponentů elektrárny
(např. výměníky tepla, potrubí),

3D koncepční a podrobné modelování,

2D výrobní dokumentace, analýzy hlavních příčin,

CFD výpočty, hodnocení životnosti komponentů,
reverzního inženýrství komponentů,

pravidel štíhlého designu a výroby,
inženýrského řízení, strategie vývoje,

vedení interdisciplinárního inženýrského týmu.Vědeckou činnost vykonával v těchto oblastech:

Modelování fázové rovnováhy a
jiných termodynamických vlastností

pomocí inženýrských stavových rovnic založených

na teorii renormalizačních skupin (doktorská práce).

Modelování fázové rovnováhy
pomocí kubických stavových rovnic

a pravidel míchání (diplomová práce).

Matematické modelování dynamiky tekutin

(modelování proudění v porézních médiích,
modelování proudění v aplikacích chemického inženýrství).

Modelování přenosu tepla
(plášťové a trubkové výměníky tepla,
deskové výměníky tepla).

Optimalizace zařízení na výrobu ethanolu pomocí
simulátorů procesů (CARGILL Sp.z o.o.).

Teoretická studie odstraňování
těkavých organických sloučenin (VOC)
ze vzduchu adsorpční metodou

(grant realizováný
pro polské Ministerstvo vědy a vyššího vzdělání).

Počítačové simulace bioreaktorů.
Modelování adsorpční rovnováhy

pomocí zjednodušeného modelu lokální hustoty
a stavových rovnic.
Specifické požadavky
na technologii úpravy vody

ve farmaceutickém průmyslu na základech společnosti

Baxter Intravenous Fluids Sp. z o.o. Výrobní závod.Ostatní úspěchy:

Kurz základů mechanického návrhářství, Varšava, 2009.

Workshop NASA, Univerzita v Akronu, USA, 2009.

Seminář MATLAB
(Metody optimalizace kódů MATLAB),
Univerzita v Akronu, USA, 2008.

Oboznámení s kurzy pro ropný a plynárenský průmysl,
Florence, Itálie, 2008.

Předběžný kurz Six Sigma Green Belt, Varšava, 2008.

Antoni Koziol, Radoslaw Wisniewski,
Optimalizace modelu
založeného na
kvintové stavové rovnici
na výpočty různých termodynamických vlastností,

Polský časopis o chemické technologii, 10.1.2008.

Radoslaw Wisniewski, Antoni Koziol,
Teoretická studie adsorpční rovnováhy

těkavých organických sloučenin na aktivním uhlí
pomocí zjednodušeného modelu lokální hustoty,

Chemické a procesní inženýrství, 28, 3, 747-758, 2008.

Cena společnosti General Electric
za dosažení vysoké
inženýrské úrovně v krátkém čase, 2008.

Cena děkana chemické fakulty
Technické univerzity ve Wroclawi
za velmi dobré hodnocení.

Grant polského premiéra, 1999.

Jacek Okoń

Jr. Provozní ředitel

Jacek získal titul v oblasti inženýrství
po absolvování studia

na Univerzitě vědy a techniky AGH
na Fakultě hornictví a geoinženýrství.

Zkušenosti s řízením skupin lidí
a znalosti v oblasti technologií

(symbióza podzemní těžby,
geoinženýrství, podzemních staveb,
mechaniky, elektřiny a automatizace)

získal během bohaté kariéry
ve společnosti L.W. "Bogdanka" S.A.

Stal se členem hornické záchranné služby
a později vedoucím štábu záchranných operací,

kde se naučil řídit v krizových situacích.Získané dovednosti přenesl do odvětví
obnovitelných zdrojů energie,

kde vedl technologickou společnost
zabývající se montáží a servisem zařízení HVAC.

Následně spoluvytvářel technologickou společnost -
výrobce tepelných čerpadel.

Od roku 2022 se připojil ke komunitě Blue Boson
a sdílí své zkušenosti.

Neustále rozšiřuje svou praxi,
získává znalosti o inženýrství, provozu

a kapitálových trzích, zastává manažerské pozice
ve společnostech skupiny Blue Boson

a je členem jejich dozorčích rad.

Michal Madej

Produktový ředitel

Michal je uznávaný odborník
s různorodými zkušenostmi
v oblasti managementu a technologií.

Jeho kariérní cesta začala v roce 2007,
kdy nastoupil do společnosti ASUS

jako produktový inženýr
v Ostravě v České republice.

V této pozici vedl tým pěti techniků
a
hrál klíčovou roli
při vytváření testovacích scénářů
pro prototypy počítačových sestav,

nakonec převzal zodpovědnost
za výrobní proces.V roce 2008 Michal přešel na pozici IT administrátora

a specialistu pro přechod na euro
ve společnosti Istrobanka a.s. ve Zvolenu na Slovensku.

Zde spravoval počítačové sítě a uživatelské systémy

a zároveň zajišťoval hladký přechod
VIP klientů banky na euro.Od roku 2009 do roku 2018 působil jako
projektový manažer
ve společnosti Atlas Consulting s.r.o.
v Ostravě v České republice.

V této funkci prokázal
výjimečné vůdcovské schopnosti
při řízení různých softwarových projektů

a dohledu nad týmem programátorů a analytiků.

Jeho úloha se rozšířila na řízení projektů
veřejných zakázek s významnými institucemi,

jako je poslanecká sněmovna
a ministerstvo zdravotnictví.V roce 2014 se Michal vydal na
mezinárodní kariéru

jako mezinárodní manažer společnosti
FeedConstruct v Jerevanu v Arménii.

Na této pozici vedl tým přibližně 70 zaměstnanců

v několika zemích včetně
Slovenska, Rakouska, Maďarska a Holandska.

Úzce spolupracoval s podřízenými manažery
v těchto zemích
a přispíval
k úspěšnému každodennímu fungování podniku.

Jeho povinnosti se rozšířily
na řízení obchodních aktivit regionálního zastoupení,

což dokazuje jeho schopnosti
v oblasti mezinárodního řízení.V současnosti Michal zastává pozici
produktového ředitele ve společnosti Blue Boson,

kde nadále využívá své
manažerské a vůdcovské schopnosti

k podpoře inovací a vývoje produktů

a zároveň aktivně prosazuje ekologické
a udržitelné postupy.

Jeho role ve společnosti Blue Boson mu umožňuje
skloubit jeho profesní zkušenosti

s jeho vášní pro ochranu životního prostředí
a etické vegánství,

čím vytváří smysluplný vliv na svět
a podporuje svoje závazky vůči šetrné
a udržitelné budoucnosti.

Ewa Fec

Finanční ředitel

Ewa vystudovala Summu Cum Laude
s titulem obchodního bakaláře
v oboru účetnictví
na Bernard M. Baruch College
(City University of New York).Více jak 10 let pracovala
v účetních firmách „Velké Šestky“ v New Yorku
(Deloitte & Touche LLP
a Arthur Andersen LLP).
Na pozici vrchního auditorského manažera

Ewa rozvinula hluboké odborné znalosti
v široké škále otázek
týkajících se auditů,
účetnictví, provozu a výkazů,

které se týkají domácích
a zahraničních soukromých kapitálových fondů,

investičních poradců a fondů rizikového kapitálu.

Vedla multifunkční a mezinárodní týmy
s různým zázemím a zkušenostmi.

Mezi její hlavní klienty patřili
The Blackstone Group,
Bessemer Venture Partners a Evercore Inc. (IPO).

Noví členové brzy ...

PŘIPOJ SE K NÁM

LEGAL INFORMATION

Conditions for www.blueboson.eu users

The Operator of www.blueboson.eu pages is Blue Boson SE (hereinafter the “Operator“), which under the Copyright Act (No. 618/2003 Coll) and by virtue of related rights is authorized to exercise any proprietary rights over this site.

The Operator reserves the sole right to determine, issue and amend conditions regulating use of the www.blueboson.eu internet pages. In using these pages you agree to the following conditions:

The Operator hereby authorizes you to use its www.blueboson.eu pages solely for your personal purposes. Use of pages for any other purposes (as a whole or any part thereof) is subject to prior consent by the Operator, as defined in the Copyright Act. Access to and usage of www.blueboson.eu pages is free.

The Operator’s objective is to provide the users with correct and up-to date information and data on its www.blueboson.eu pages. However, the data released on these pages are of informative and not binding nature. The Operator is not responsible for accuracy and relevance of the data adopted from other sources. www.blueboson.eu pages can use temporary file storage, cookies. More information at www.blueboson.eu/en/cookies-policy

Pursuant to Act No 428/2002. Coll. – “Personal Data Protection”, the Operator may make use of its internet pages conditional upon receipt of certain personal data from its users. The user providing any data and information via the www.blueboson.eu pages, hereby gives his/her consent to the Operator to use this information for its internal purposes.

The Operator is not responsible for the following:

 • Advertising, or any other promotional method managed by the third party via www.blueboson.eu pages,
 • Contents and loss arising from use of third parties´ pages, which can be visited through www.blueboson.eu pages.

Any interventions in the technical substance or contents of the internet pages are strictly forbidden, unless approved by the Operator. The Operator has an exclusive right to make changes, remove or amend any part of the pages.

Transferring / sending out any information or materials to / via www.blueboson.eu pages is strictly forbidden if this information constitutes breach of laws or regulations or does not comply with established societal morality norms.

Unless otherwise stated and except for the above-referred conditions, the publishing of any data or information on the www.blueboson.eu pages does not constitute any legal act designed to establish a legal relationship between the Operator and the user. The legal relationships established between the Operator and the user are governed by the conditions effective on the day when these relationships have been established.

Conditions regulating use of the www.blueboson.eu pages are valid and effective as from the date of their release.

PRIVACY POLICY

Data collection

(1) Personal data

Using this website, we do not collect any personal data unless you provide such data on a voluntary basis (using the forms provided on the website or using our contact function), you have expressly agreed to the collection or the corresponding law regulations on the privacy of your data permit us to to so.

Personal data are data that can be used to identify you or other individuals to which these data possibly relate as a person. Examples of personal data are names, addresses, phone numbers or email addresses.

(2) Communication or usage-related data

If you access this website, communication-related data (e.g. internet protocol address) or usage-related data (e.g. start and duration of use as well as the telecommunications services used by you) will be created automatically by technical means, stored and processed for analyzing the use of the website. These data may possibly give information on the personal data. As far as collection, processing or use of your communication or usage-related data is mandatory beyond normal use this is subject to data privacy legislation.

Purpose

We will use the personal data you provided only for the purpose you provided us the data for in particular to answer or process your requests or to provide you access to specific information or offers. For this purpose, it may be required that we store and process the personal data you provided or that we pass it on to third parties.

Transmission to third parties

In principle, there is no transmission of your data to third parties unless we are obliged by law or entitled to do so (e.g. when processing order data) or unless you have expressly agreed to a transmission.

Personal data is only transferred to national institutions and authorities in line with binding national legislation or if the transmission is required in the case of attacks to our network infrastructure for prosecution.

Your data will not be passed on to third parties with the sole exclusion of partner organizations who are responsible for the technical processes involved in sending the newsletter. However, in these cases the scope of the data transmitted is limited only to the required minimum.

Specific use

We will only collect, process and use the personal data you have provided online for the purposes communicated to you, unless the collection, processing and use is

 • for an end directly related to the purpose for which the personal data was collected in the first place,
  • is required by law, or by order of governmental or judicial authorities,
  • to establish or protect a legal claim, or to defend against unlawful activities.
 • used to prevent abuse or other unlawful activities e.g. wilfull attacks on our systems to guarantee data privacy.

Data processing on this website

Blue Boson SE automatically collects and stores items of information which your browser transmits to us on its server log files. These are:

 • Browser type/version
 • Operating system used
 • Referrer URL (the page visited previously)
 • Time of server request
 • IP address

These data cannot be attributed to specific individuals by Blue Boson SE. These data are not combined with other sources of data, and the data are deleted after statistical analysis.

Security

Blue Boson SE will take all required technical and organizational precautions to protect your personal data against unintended or unlawful deletion, modification or loss and against unauthorized transmission or unauthorized access.
We attempt to limit access to the data base to authorized users. We can, however, not guarantee that unauthorized users will not gain access.

Right to disclosure

At any time, you have the right to disclosure of data stored regarding you personally, its source and recipients, and the purpose of its storage. Disclosure of the stored data can be provided by the data privacy officer Blue Boson SE: see Contact section.

Deleting and Blocking your Data

Your data will be deleted as soon as and as far as the processing of your matter or your request is concluded or if you ask us to do so. Please contact us in writing or per email: see Contact section.

Legal notice

Blue Boson SE checks and updates the information on its website on an ongoing basis. Despite every possible measure being taken, the data may have changed in the meantime. Therefore we cannot accept any liability or guarantee for the current status, accuracy and completeness of the information provided. Blue Boson SE retains the right to make changes or additions to the information provided. The content and structure of the Blue Boson SE web pages are protected by copyright. The reproduction of information or data, in particular the use of texts, sections of text or images, requires prior agreement by Blue Boson SE.

Including and updating the data privacy statement

By using this portal you declare that you are in agreement with the terms of use described above. Ongoing developments in information technology and the Internet also require an adjustment to the existing data privacy statement. We reserve the right to make changes or additions to the existing data privacy statement at any time. This statement was current in September 2017.

COOKIES POLICY

Principles of using cookies

In compliance with § 55 par. 5 Act of the National Council of the SR No. 351/2011 Coll. on Electronic Communications as amended we kindly inform you about using cookies and draw your attention to a possibility of changing the settings of your browser in case the current settings for using cookies is not convenient for you.

What are cookies?
Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends the information back to the website which had originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies
By using the websites operated by the company Blue Boson, you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites, we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?
Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. The company Blue Boson does not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?
Majority of browsers has been originally set to automatically accept cookies. These settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend that you adjust every browser on each of them fitting your preferences the best regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?
Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change the settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.

We use cookies on our website.